ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД РД09-746/08.04.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Заповед

 

 

 

Уважаеми родители,

Във врзъзка със Заповед № РД09-725 / 06.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че считано за от 06.04.2020 г., за времето на преустановени присъствени учебни занятия в ОУ „Тома Кърджиев“ и обучение от разстояние в електронна среда ще се прилагат разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, доколкото е възможно това.

Учителите ще правят текущи изпитвания за установяване на постигнати резултати и ще поставят текущи оценки на учениците в електронния дневник.

За периода 16 март – 03 април 2020 г. се отчете качествено изпълнение на поставените задания от учениците и то ще се вземе под внимание при формиране на комплексна оценка по съответния учебен предмет предмет.

Срочната оценка за втория учебен срок ще се формира при отчитане на оценките, поставени при обучението от разстояние в електронна среда. Няма да се изисква определения в чл.12 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. минимален брой изпитвания по съответния учебен предмет.

Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна и годишна оценка няма да се провеждат по време на обучението от разстояние в електронна среда, тъй като не може да се гарантира обективното им протичане.

От ръководството